Ik wil parkeren in

  Vul in "straatnaam, plaatsnaam" of postcode of in de buurt van...

Copyright

Gebruikersvoorwaarden
Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker de onderstaande gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: 'gebruiker' of 'u') aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.


1. auteursrecht
Deze website is de een officiële website van Parkeerlijn.nl. Deze website en het ontwerp, de tekst en alle ‘content’, logo's en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht van Parkeerlijn.nl, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden.

2. beperking van licentie; condities
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC (met PC wordt natuurlijk ook laptop en/of andere elektronische dragers bedoeld) wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven.

Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere Internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkeerlijn.nl is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van Parkeerlijn.nl.

Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: "software") afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. Parkeerlijn.nl behoudt zich alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.


Samenwerking met Parkeerlijn.nl:
Indien u contact opneemt met Parkeerlijn.nl via ons e-mail adres info[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]@[EMAIL WRAPSTAARTJE<>]parkeerlijn.nl , dan kunt u ons verzoeken om een xml bestand met de de door u gewenste parkeerinformatie. Wij vernemen graag wat u met deze data wilt doen. Op basis van uw aanvraag bepalen we of we wel / niet toegang geven tot onze data.